Föräldraengagemang

Policy för föräldraengagemang inom Upsala Simsällskap

1. Målgrupp och Syfte

Målgrupp för detta dokument är i familjer (här avses även US Föräldraråd) som har barn som deltar i Upsala Simsällskaps (US) tävlingsverksamhet i simning. Som barn räknas i detta sammanhang de som är under 20 år och bor hos sina föräldrar.

För att US ska kunna verka som förening och utveckla barnen både i och utanför bassängen behövs många ideella insatser. För att lösa detta på ett bra och rättvist sätt har US tagit fram en policy, som beskriver vad som förväntas av föräldrar till barn som tävlingssimmar.

Syftet med detta dokument är att informera om denna policy.

2. Vad det innebär för barnet att delta i US tävlingsverksamhet

Precis som med annan idrott i organiserad form innebär deltagandet i US en hel del för ditt barn. Några av de viktigaste sakerna är:

 • Barnet deltar från första dagen i en mycket viktig gemenskap med tränare och med andra barn med samma intresse. Detta leder ofta till att vänskapsband utvecklas.
 • Barnet får viktig motion som behövs för att må bra och för att orka med skolarbetet. I simning tränas hela kroppen och simning är dessutom en sport som är skonsam mot kroppen i jämförelse med många andra idrotter.
 • Barnet får möjlighet att sätta upp mål, träna för att nå målen och mäta sig mot sig själv och andra barn. Detta sker dels i tävlingar som US själva arrangerar, dels i tävlingar som andra klubbar arrangerar och som US deltar i.
 • Via lagandan som finns i US växer barnet som människa och lär sig att förstå hur andra människor fungerar framför allt i grupp.

3. Vad det innebär att vara förälder till barn som deltar i US tävlingsverksamhet

Som förälder till barn som deltar i tävlingsverksamheten får man glädjen se sitt barn ha kul i och vid bassängkanten! Man får också tillgång till ett föräldranätverk och gemenskap med andra simmarföräldrar.

Tränarna ansvarar för barnens utveckling inom simningen, men som förälder har man en viktig roll genom att:

 • Uppmuntra och stödja sitt barn i dess strävan att nå framgång.
 • Hjälpa till med planering och koordinering av barnets aktiviteter.
 • Skjutsa till träningar/tävlingar.
 • Bidra med sitt engagemang i klubben, vilket är en förutsättning för klubbens verksamhet. Detta kan gå till på många olika sätt och beskrivs i detalj nedan.

4. Föräldraengagemang en förutsättning för överlevnad

Många av de aktiviteter som sker i klubben är helt beroende av ideella insatser. Hit hör exempelvis arbete i styrelse och kommitteer, jakt på externa sponsorer och insatser i samband med de tävlingar US anordnar.

4.1 Föräldraengagemang i marknadsföring

Extern marknadsföring av US är en mycket viktig del av verksamheten för att behålla/höja klubbens image och på så sätt direkt och indirekt bidra till klubbens ekonomi.

Direkt genom att t.ex. hitta sponsorer/företag som är villiga att göra kontantinsatser och/eller lämna andra bidrag i form av t.ex. priser på de tävlingar som US arrangerar.

Indirekt genom att synliggöra US och de tävlingar som US arrangerar för att dels locka lokala förmågor till US och dels locka andra simklubbar i landet att delta i de tävlingar US arrangerar.

4.2 Föräldraengagemang i samband med tävlingar

US arrangerar ett stort antal (10-15) tävlingar under ett verksamhetsår. Dessa är viktiga och utvecklande för barnen, ofta är det tävlingarna som stimulerar dem att lägga ned all den tid på simträning som de faktiskt gör.

Dessutom ger hemmatävlingar nödvändiga intäkter till klubben, eftersom de ger intäkter i form av startavgifter för deltagare från andra klubbar. En annan fördel är att US egna simmare deltar utan att betala anmälningsavgift. Därtill kommer att både US och simmarna sparar in kostnader för resa, kost och logi.

Liksom inom många andra ungdomsidrotter måste många av de uppgifter som hör ihop med tävlingar och resor utföras ideellt, annars skulle klubbens ekonomi snabbt gå under. Skillnaden mellan simningen och flertalet andra idrotter är att ANTALET ideella insatser är mycket högre. Det har att göra med verksamhetens art – för att barnen ska bedömas rättvist ska t.ex. varje individuell simmare ha en funktionär i båda ändar av bassängen när han eller hon simmar.

Därför: Förutom att det är roligt att hjälpa till (både socialt och praktiskt) i klubbens aktiviteter är det helt nödvändigt att alla föräldrar till barn som tävlar aktivt deltar för att barnen ska få bra förutsättningar för sin simning.

För att tydliggöra de ideella insatser som utförs av föräldrar och andra frivilliga kommer här en lista över de funktioner och uppgifter som utförs i samband med tävlingar i hemmabassäng

EXEMPEL: Arrangemang av Jöns Svanbergsimmet

Inför tävling:

 • "Rigga" tävlingsutrustning. Innebär någrä timmars arbete för 4-5 personer att sätta upp och installera datorer, tidtagningsanordningar, speakersystem mm.
 • Förbereda tävlingen t.ex. skriva inbjudan, ta fram startlistor, ordna priser mm. Ca 20 timmar.

Under tävling, per pass för tävling i 25 meters bassäng (för tävling i 50 meters bassäng):

 • Tävlingsledare: 1 st (1 st)
 • Starter: 1 st (1 st)
 • Bandomare: 1 - 2 st (4 st)
 • Tidtagare:6-8st(8–10st)
 • Vändningskontrollanter: 6 – 8 st (8 – 10 st)
 • Reserv: 2 st (2 st)
 • Speaker: 1 – 2 st (1 – 2 st)
 • Hantering av eltidsdatorer:1 st (1 – 2 st)
 • Hantering av tävlingsdator (Grodan): 1 st (1 st)
 • Kopiering: 1 st (1 st)
 • Tävlingsbyrå: (1 - 2 st)
 • Tävlingsläkare (endast SSF-arrangemang): 1 st
 • Dopingförkläde (endast SSF-arrangemang): 4 st

Efter tävling:

Nedmontering och undanplockning av utrustning

Om man undantar riggning/avriggning som kan göras av t.ex. tidtagare/vändningskontrollanter så behövs det minst 18 personer för att genomföra ETT tävlingspass på en mindre tävling och mellan 30 och 40 st på en stor tävling!

5. US policy med avseende på föräldraengagemang

För att få en rättvis fördelning av arbetsinsatserna och för att säkerställa att US har tillräckligt med funktionärer och aktiva i styrelse och kommittéer nu och i framtiden så lyder policyn kring föräldramedverkan enligt följande:

För att barnet ska få delta i tävlingsverksamheten så skall:

 • Varje föräldrapar ställa upp med 5 klubbinsatser/verksamhetsår för T2- och T3-grupper och 10 klubbinsatser/verksamhetsår från C-grupp och uppåt (för definition av klubbinsats se 5.1), oavsett antal tävlingsaktiva barn.
 • Respektive förälder själv ta ansvar för att vid eventuella förhinder ordna så att någon annan tjänstgör enligt upprättat schema.
 • Minst en förälder per familj genomgå funktionärsutbildning. Dessa är kostnadsfria och genomförs regelbundet av US.
 • För tävlingsaktiva simmare som fyllt 20 år behöver den aktive eller dess föräldrar bidra med 5 klubbinsatser per år.

Klubbinsatserna fördelas via kommittéerna eller kansliet inför varje termin. Alla ges möjlighet att frivilligt anmäla sig (först till kvarn gäller), därefter delas kvarvarande tillfällen ut. Tilldelad klubbinsats ansvarar den enskilde för. Byten inbördes mellan föräldrar kan göras och ansvaret för att klubbinsatsen blir utförd ligger hos den som ursprungligen fick klubbinsatsen tilldelad.

Eventuella undantag från ovanstående krav på klubbinsatser beviljas av styrelsen.

5.1 Vad är en klubbinsats

En klubbinsats är att:

 • Hjälpa till som funktionär under ett pass i tävlingsbyrån, sekretariat eller runt bassängen vid interna tävlingar.
 • Hjälpa till vid uppbyggnad eller nedmontering av tävlingsanläggning då speciella tillfällen för det anordnas i samband med större tävlingar.
 • Hjälpa till som funktionär under ett pass i tävlingsbyrån, sekretariat eller runt bassängen
 • vid externa tävlingar där US har ett åtagande att bidra med funktionärer.
 • Hjälpa till med fikaförsäljning vid ett tävlingspass eller baka minst två satser
 • kakor/bullar till ett tävlingspass på US förfrågan.
 • Hjälpa till med matlagning vid tävling eller läger på US förfrågan.
 • Hjälpa till som chaufför vid en resa till en tävling som ligger mer än 7 mil bort eller läger
 • på US förfrågan. Detta innebär att tur och retur är lika med en klubbinsats.
 • Hjälpa till som ledare vid tävlingar och läger på US förfrågan.
 • Någon annan uppgift som US styrelse bedömer vara likvärdig en klubbinsats.
 • Föräldrar som deltar i US styrelse- och kommittéarbete genom att närvara och aktivt delta vid protokollförda möten får för detta räkna 5 insatser/verksamhetstermin. Detsamma gäller för dem som är tränare eller simskolelärare.

5.2 Konsekvenser för familjer som inte genomför klubbinsatser i tillräcklig omfattning

Klubbens förhoppning är att avsnittet om föräldraengagemang i detta dokument tydligt påvisar behovet av ideella insatser för att US ska kunna fortsätta driva sin verksamhet.

Om någon familj inte är beredd att bidra med klubbinsatser enligt denna policy blir tyvärr konsekvensen att dessa barn inte fortsatt får delta i tävlingsverksamheten. Barnen kan däremot fortsätta att delta i träningsverksamheten i oförminskad omfattning.

Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub