Bli medlem/Om medlemskap i US

Medlemskap

Alla kan bli medlemmar i Upsala Simsällskap, oavsett vilket intresse du har i föreningen. Vi har flera olika medlemskap beroende på om du är simmare eller supporter:

Upsala Simsällskap har ett flertal samarbetspartners som ger alla US medlemmar bra erbjudanden och olika rabatter.

För dig som vill bli medlem i Upsala Simsällskap kontakta vårt kansli.

Som medlem så får du dessutom följande förmåner inlagt i ditt medlemskort:

Vi har knutit ett antal samarbetspartners till oss och de erbjuder olika former av rabatter. För att ta del av rabatterna så visar ni bara upp ert personliga medlemskort när ni skall betala. De samarbetspartners som idag erbjuder varor/tjänster är följande:

  • Simbutiken på Fyrishov: Ger 10% rabatt på alla inköp.
  • Fyrishov AB: Ger 20% rabatt på alla års och terminskort.
  • Dessutom 10% rabatt på all varm mat i restaurang och äventyrsbad.
  • Nelins: Ger 50 kr rabatt på alla inköp överstigande 500 kr.
  • (Gäller ej tobak, spel och receptfria varor)

Hur fungerar då detta? Jo, inför varje årsskifte skickas fakturorna ut på medlemsavgifterna till alla våra medlemmar. Så fort din betalning har registrerats hos oss så delas US nya medlemskort ut och du kan börja utnyttja dina rabatter. För våra ständiga medlemmar skickas medlemskortet ut med automatik.

Medlemskap 2018:

Medlemskap:Pris:
Junior100 kr
Senior200 kr
Familj500 kr
Ständig Medlem1500 kr

Ur US Stadgar angående medlemskap

SÄLLSKAPETS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Medlemskap i Sällskapet kan vara ständigt medlemskap, familj-, senior-, eller juniormedlemskap.

Medlemskap erhålles genom ansökan om medlemskap och betalning av respektive ansökt medlemskap.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta Sällskapets ändamål eller intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.

I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

Beslut om vägrat medlemskap får överklagas av den berörde inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur Sällskapet, skall anmäla detta till US kansli och anses därmed omedelbart ha lämnat Sällskapet.

Medlem som inte har betalat medlemsavgift under ett kalenderår, trots uppmaning, får anses ha begärt sitt utträde ur Sällskapet. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning mm

Medlem får inte uteslutas ur Sällskapet av annan anledning än att denne har försummat att betala av Sällskapet beslutade avgifter, motarbetat Sällskapets verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat Sällskapets intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får Sällskapet i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.

Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av Sällskapets styrelse och får av den berörde överklagas inom tre veckor enligt reglerna i RF:s stadgar.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

har, i mån av plats, rätt att delta i aktiviteter som anordnas för medlemmarna,

medlem har företräde, framför icke medlem, till plats i verksamhet

har rätt till information om Sällskapets angelägenheter vilka främst anslås i Sällskapets tidning PLUMS och/eller på hemsidan

skall följa Sällskapets stadgar och beslut som fattats av Sällskapets organ samt följa i 3§ nämnda organisationers stadgar, bestämmelser och beslut.

har inte rätt till del av Sällskapets behållning eller egendom vid upplösning av Sällskapet,

skall betala medlemsavgift senast en månad efter att ha erhållit faktura/inbetalningskort avseende medlemsavgift

skall, för att få åtnjuta klubbens förmåner, delta i aktiviteter som främjar Sällskapets verksamhet eller som är kommunicerad via Sällskapets kommittéer och/eller sektioner

14 § Deltagande i den idrottsliga verksamheten

Medlem har rätt att delta i Sällskapets idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av respektive kommitté. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande specialidrottsförbund (SF) ge sitt samtycke, såvida inte SF beslutat om en annan ordning.

Är arrangör av tävling eller uppvisning inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub