Valberedning

Emma Svensson (Ordförande)

Lena Brunnberg (Vice ordförande)

Matilda Bohman

VALBEREDNINGEN

4 KAP §1 och §2 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmöte. Antalet övriga ledamöter bör vara lika fördelat mellan könen. Olika åldersfördelning av ledamöterna bör eftersträvas.

Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen skall senast åtta (8) veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid.

Senast en (1) vecka före årsmötet skall valberedningen via Sällskapets hemsida meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Riktlinjer för US Valberedning:

1) Vara objektiva - medlemmarna måste få en garanti genom valet av valberedning att valberedningen i sitt arbete och mellan sig är objektiva, dvs inte har några förutfattade meningar eller egna agendor i syfte att få in en viss kandidat till någon av de förtroendeposter som står till förfogande för omval. Alla beslut måste kunna vederläggas med faktaunderbyggt material i den händelse enskild medlem ställer fråga om hur valberedningen arbetar/arbetat

2) Som ordförande i valberedningen delta i det sista styrelsemötet för kalenderåret i syfte att få inblick hur styrelsen operativt arbetar och få möjlighet att ställa frågor om styrelsens arbete

3) Besöka olika simgruppers träningstillfällen för att vederlägga huruvida de programformer som US styrelse och kommittéer beslutat om är implementerade

4) Vara väl insatt i US verksamhet och väl förtrogen med dess styrande dokument och stadgar (finns på hemsidan)

5) Redovisa för US styrelse hur man kommer att lägga upp sitt arbete i syfte att US medlemmar vid årsmötet ska kunna känna trygghet att de som väljs till förtroendeuppdrag verkligen har rätt kompetens för uppdraget och behövs för att vidareutveckla US som organisation

6) Ha stor respekt för US historia och traditioner

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub