Funktionärsutbildningar

Info Funktionärsutbildning

Simfunktionärsutbildningar

Mellansvenska Simförbundet är formell arrangör av alla simfunktionärsutbildningar. Dock har utbildning av Tävlingsfunktionärer (steg 1) lagts ut på föreningarna, se nedan.

Tävlingsfunktionärsutbildning (steg 1)

Inom distriktet handhas Tävlingsfunktionärsutbildningen av respektive förening, men ska i princip vara öppen för alla inom distriktet. Detta förutsätter att föreningen har egen KLÄRK, dvs en person som är godkänd funktionärsutbildare. De föreningar som inte har egen KLÄRK får ordna sin utbildning genom att ta kontakt med någon av distriktets KLÄRKar, se länk här.

Observera de nya rutinerna inom Svensk Simidrott gällande funktionärsutbildningar för att bli godkänd funktionär. Alla funktionärsutbildningar och deltagare måste registreras i utbildningsmodulen i Idrott Online - detta görs av Mellansvenska Simförbundets kansli och innebär följande:

1. Föreningarna måste anmäla till Mellansvenska Simförbundet när de ska ha sina tävlingsfunktionärsutbildningar. Det som behövs är datum, tid, plats och kursledare. Föreningen beställer själva kursmaterialet "Tävla på lika villkor" via Svenska Simförbundets webbshop

2. MSSF registrerar utbildningen i utbildningsmodulen.

3. Efter genomförd utbildning sänder kursledaren in en deltagarförteckning med fullständiga personnumer och adressuppgifter på deltagarna. Blankett för detta kan hämtas här.

4. MSSF registrerar deltagarna som deltagit i aktuell utbildning.

5. Efter genomförd praktik (inskickad praktikblankett) så godkänns funktionären i utbildningsmodulen i Idrott Online av MSSF och funktionärskort sänds ut till föreningarna som i sin tur delar ut korten till sina funktionärer.

Distriktsfunktionärsutbildning (steg 2)

Utbildningen erbjuds två gånger per år av Mellansvenska Simförbundet, en i norr och en i söder. Utbildningarna annonseras på Mellansvenska Simförbundets hemsida samt skickas ut till distriktets samtliga föreningar. Denna utbildning får normalt sett inte genomföras av en enskild förening.

Distriktsfunktionärsutbildning kan i undantagsfall arrangeras av förening, efter godkännande av utbildningskommittén, och ska då i princip vara öppen för andra föreningar i distriktet.

Även vid dessa tillfällen måste utbildningen registreras i utbildningsmodulen i Idrott Online och detta görs av MSSF.

Vid dessa utbildningar anlitas endast de KLÄRKare som MSSF utsett att hålla distriktsfunktionärsutbildningar, se länk ovan.

Praktikpassen

De två praktikpass som gäller för att erhålla legitimation som tävlings- respektive distriktsfunktionär skall genomföras på sanktionerade tävlingar, alltså inte på utmanare eller morgondagartävlingar. Vidare gäller att praktikanten skall stå själv på sin funktion med eget ansvar. Det står naturligtvis varje förening fritt att erbjuda ett internt mellansteg för den som vill ha ett så kallat "titta-på-pass", som dock inte kan godkännas som ett praktikpass.

Blanketter för funktionärsgodkännande

Distriktsblankett för godkännande av simfunktionärer kan hämtas här. Den skall skrivas under av utbildande KLÄRK vad gäller teoridelen, varefter den blivande funktionären inom 6 månader skall fullfölja de två praktikpassen enligt ovan. Efter gjorda, och ifyllda, två praktik-pass skickas blanketten, vanligen av resp. funktionär till Mellansvenska Simförbundets kansli. Adress finns på blanketten. Därefter distribueras en legitimation till resp. förening.

Inbjudningar till utbildningar hittar du på sidan Utbildningskalender

Funktionärsansvarig Mellansvenska Simförbundet

Benny Odell

Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub