Vision och verksamhetsidé

Verksamhetsidé

Upsala Simsällskaps uppgift är att erbjuda en bred och attraktiv verksamhet inom simidrott. Simidrotten ska organiseras effektivt och rikta sig till alla samhällsmedborgare.

Verksamheten omfattar vattenvana, simundervisning, hälsa och motion, träning och tävlingsdeltagande både nationellt och internationellt. Därutöver omfattar verksamheten utbildning för tränare och funktionärer, ledarutveckling och skapande av arrangemang.


Vision

Upsala Simsällskaps vision är också att vara en av de ledande simklubbarna i Sverige Detta skall uppnås genom att, nu lika väl som under 1800-talet, vara ledande i arbetet med att höja den allmänna simkunnigheten i sitt upptagningsområde, i en verksamhet som är öppen för alla och som bedrivs i ändamålsenliga och moderna anläggningar.

Upsala Simsällskap skall vara den naturliga knutpunkten för alla i vårt upptagningsområde som vill komma i kontakt med vatten oavsett ålder, kön, etnicitet, och oavsett att vilja tävla eller motionera.

Resultatmässigt ska Upsala Simsällskap ha ambitionen att som klubb platsa bland de 20 bästa klubbarna i Sverige och individuellt årligen ha minst 1 simmare bland de 10 bästa i den grenen.


Förklaringar till visionen

Upsala Simsällskap ska kunna attrahera simmare på alla nivåer. Därför skall Simskoleverksamheten inom ramen för Upsala Simsällskap vara känd för att hålla en mycket hög nivå och det ska vara naturligt för föräldrar i Upsala Simsällskaps upptagningsområde att barnen går i Upsala Simsällskaps simskola. Därutöver skall det falla sig naturligt att barnen efter uppnådd simkunnighet fortsätter med simidrott där Upsala Simsällskaps verksamhet är det självklara valet. Upsala Simsällskap skall verka för att ge Uppsalas befolkning, oavsett ålder, en meningsfull verksamhet med simkunnighet och hälsa i fokus.

Upsala Simsällskap är världens äldsta aktiva simklubb. Många fina traditioner finns i klubben.

Vårt motto är att våra simmare, vare sig man är tävlingssimmare eller motionär finna en hemvist "från vaggan till graven". Upsala Simsällskap ska alltså vara den naturliga knutpunkten för vårt upptagningsområde för alla som vill simma.

Inom ramen för vår nuvarande verksamhet finns:

  • Simskola
  • Tränings- och Tävlingsgrupper
  • Vattenpolo
  • Mastersverksamhet
  • Motionssim

Klubben har genom åren fostrat många goda simmare som nått stora framgångar vid WM- och OS tävlingar. Bl.a Inger Thorngren, Birgitta Haagman, Anders Bellbring, Leif Ericsson, Rickard Milton, Ulf Eriksson, Lars-Ove Jansson, Christoffer Wikström, Jenny Johansson mfl.

Inom ramen för US verksamhet bedrivs också motionsdans genom Torsdagsdansarna.

Du är hjärtligt välkommen vare sig du är simmare, förälder, stödmedlem eller blivande sponsor

Målsättning

  • Målet för träningsverksamheten är att få våra ungdomar att prestera goda resultat på tävlingar samt att lära sig gott uppförande i och vid sidan av bassängen.
  • Ge barn, ungdomar och vuxna möjligheter till hälsobefrämjande och stimulerande aktiviteter.
  • Öka simkunnigheten hos kommunens invånare.


US Organisation

US Visioner och förväntningar

___________________________________________________________________________________________________________________

Alla som är verksamma inom Upsala Simsällskap förutsätts dela nedanstående värderingar och aktivt i sin dagliga gärning verka i enlighet med dessa värderingar. Det åligger såväl styrelse som ledning respektive kommittéer och sektioner att inom sin egen verksamhet tillse att dessa värderingar levandegörs.

Verksamhetsorientering

Det är viktigt att vi skapar ett värde för dem US är till för, simmare, ledare, föräldrar, supportrar och presumtiva nybörjare. Där den rådgivande visionen är att verka för ökad simkunnighet och hälsa i samhället. Detta genom att erbjuda simundervisning, motionsverksamhet lika väl som tävlingsverksamhet.

De önskemål, behov, förväntningar och krav som ovan nämnda grupper ställer på US skall vara vägledande för organisationen och dess verksamhet.

Allas delaktighet

En förutsättning för en framgångsrik förening är att varje ledare, medlem samt förälder känner sig ha US förtroende att utföra och utveckla verksamheten inom det egna kompetensområdet. Detta kräver en aktiv och öppen dialog mellan alla.

Engagerat ledarskap

Styrelsens viktigaste uppgift är att ange riktningen för verksamheten, skapa förutsättningar för ledarna och utövarna samt att tillsammans med dem definiera och följa upp målen. Såväl styrelse som ledare inom US ska naturligt känna ett engagemang för klubben och för sin huvuduppgift samt vara en förebild för den del av verksamheten de är satta att leda.

Kompetensutveckling

All tränar- och ledarutbildning inom US skall omfatta lägst de krav som Svenska Simförbundet ställer och det åligger samtliga ledare och tränare att upprätthålla den egna kompetensen på önskade nivåer så att US bibehåller sin attraktivitet som klubb.

Långsiktighet

För en hållbar ekonomi skall US ha i grunden en sund ekonomi med ett av verksamheten skapat eget kapital. Som tillägg till detta ska också skapas en möjlighet för långsiktig finansiering via sponsorer och andra samarbetspartners.

Samhällsansvar

US har ett samhällsansvar utöver lagar och förordningar. US skall se till att policybeslut som tagits följs. Därutöver har US ett samhällsansvar att sprida simkonsten och skall därmed verka för ökad folkhälsa och motverka drunkningsolyckor.

Faktabaserade beslut

Samtliga beslut inom US skall bygga på dokumenterade och tillförlitliga fakta. Detta kräver bland annat att ekonomiska mål och verksamhetsmål skall kunna jämföras mot dokumenterade fakta för verksamheten.

Samverkan

En god samverkan är en viktig del för att nå framgång i en modern organisation. Det är därför viktigt att US har ett gott samarbete inte bara inom den egna verksamheten utan också med kommunen, sponsorer samt andra föreningar.

Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub