Stadgar, riktlinjer och policys

US stadgar

US Stadgar

___________________________________________________________________________________________________________________

US riktlinjer

Se HÄR

___________________________________________________________________________________________________________________

US policys

Sexuella trakasserier

Sexuella övergrepp är oförenligt med idrottsrörelsens värderingar. Vi i Upsala Simsällskap följer RF:s policy mot sexuella övergrepp. Policyn inriktar sig främst på skyddet av barn och ungdomar upp till 18 år.

Det är viktigt att ta kontakt med en vuxen i verksamheten och berätta om något har skett, då skyndsamhet är av vikt.

HÄR finns en länk till Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten.


Miljö

Som en simförening ska Upsala Simsällskap vara en ledande och god förebild inom miljöområdet. Vi ska profilera Upsala Simsällskap som en förening som deltar aktivt inom området miljöpåverkan. Vi ska sträva efter att hela organisationen är engagerad i miljöarbetet och att varje styrande, medarbetare, funktionär och medlem och väger in miljöhänsyn i de beslut som tas.

Vi ska …
i de beslut vi tar och i de handlingar vi utför ta miljöhänsyn så att vi genom ständiga förbättringar minskar vår miljöpåverkan.

Detta innebär att vi:

 • i vår vardag alltid tänker på vilken miljöpåverkan vårt handlande medför så att vi därmed medverkar till att vår miljöbelastning minskar

Vi ska …
uppfylla lagar och förordningar och samarbeta med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med samhällets miljömål.


Detta innebär att vi:

 • försöker minska våra koldioxidutsläpp så att vi inte förvärrar växthuseffekten. Exempel på åtgärder vi gör och kan göra för att uppnå detta är att använda kollektiva färdmedel och köra miljöbilar i stor utsträckning.
 • Att vi uppmuntrar till samåkning vid resor med privatbilar.
 • ställer miljökrav vid inköp och så långt som det är ekonomiskt försvarbart köper det som är bäst för miljön

Vi ska …
Genom vårt engagemang i miljöfrågor påverka våra leverantörer, medlemmar, kommuner, huvudmän för anläggningar m.fl.

Detta innebär att vi:

 • påverkar alla enligt ovan att beakta mijöaspekter vid varje enskilt beslut.
 • vi ställer krav på våra leverantörer i samband med upphandling/inköp
 • att vi påverkar kommuner i riktning att effektivisera anläggningar så att mängden energi ska reduceras.

Så att vi …
bidrar till en hållbar utveckling i samhället.


Doping

US följer RF:s regler och riktlinjer, se HÄR.


Trafik

Vid transporter i samband med US verksamhet gäller följande:

Simidrottare och föräldrar förväntas samordna transporter till träningar, tävlingar och läger i närområdet. Föreningen ska organisera/samordna transporter till tävlingar och läger utanför närområdet. Bilförare ska ha haft körkort minst 2 år och vara förtrogen med fordonstypen. Hastighetsbegränsningar och andra trafikregler skall följas. Hastigheten skall anpassas efter väder, väglag och sikt. Alla platser i fordonet skall vara utrustade med bilbälten, och maximal antalet passagerare respekteras. Längre resor ska planeras så att nödvändiga raster och förarbyten är med i tidsberäkningen. Om minibuss används för transporten ska föraren ha god körvana för fordonet. Minibussar bör inte användas för längre transporter och resor. Bilföraren ska alltid vara nykter och drogfri samt utvilad. Föraren får ej prata i mobiltelefon under färd om inte handsfreeutrustning finns monterat. Bilen ska ha lagliga däck.


Mångfald

Upsala Simsällskap arbetar kontinuerligt med mångfaldsbegreppet i verksamheten så att alla delar av verksamheten genomsyras av mångfald i alla dess former.


Tävling och träning

Tänings-, och tävlingspolicy i Upsala Simsällskap

Upsala Simsällskap har som vision att vi tränar och tävlar med glädje och gemenskap. Vi har en positiv attityd till träning och tävling och mot varandra. Vi stöttar varandra och ser till att alla får vara med i gemenskapen.

Tränaren och simmaren

Tränaren coachar simmaren på träning och på tävling. Det är viktigt att det är så. Som förälder kan man stötta på många olika sätt, hemma och genom att engagera sig i klubben. Men det är viktigt på tävling och träning att simmaren och tränaren får jobba ostört. Efter ett lopp så behöver tränaren och simmaren prata om loppet. Därefter kan föräldrar prata med sin simmare.

Träning

Går man i tävlingsgrupp eller mästerskapsgrupp har man tagit ett steg till mot att satsa på sin simning. Man tränar för att förbättra sig på tävling. Man fokuserar på träningarna, för det man tränar på blir man bättre på.

Man har egna satta mål att jobba emot, i högre grupper så har man målsamtal med sin tränare.

Om man är sjuk, bortrest eller skadad har man en dialog med sin tränare.

Tävlingsplanering

Det är tränarna som gör tävlingsplanering. I början av varje termin finns den upplagt på vår hemsida. Här finns information var och när tävlingen går och för vilka grupper tävlingen är aktuell. När inbjudan kommer så läggs den upp, likaså med PM:et. Som simmare är man inte tvingad att vara med på alla tävlingar, ibland kan man behöva göra annat. Men det är viktigt att svara på kallelsen då och tacka nej.

Anmälan

Det finns två typer av tävlingar, vanliga tävlingar och uttagningstävlingar.

De vanliga tävlingarna har samma anmälningsförfarande. En kallelse skickas ut och simmare förväntas fylla i om den ska delta eller inte, samt skriva vilka sträckor denne vill tävla på.

Ibland kan det vara så att inte alla simmare kommer med, då har det varit för många som anmält sig så att man varit tvungen att stryka ner antalet starter. Detta vet vi inte förrän startlistan kommer ut.

På uttagningstävlingar blir simmare uttagna och erbjuds att följa med. Det gäller mästerskapen samt vissa stora tävlingar. Det är tränarna som avgör vilka som blir uttagna till mästerskap och vilka som har behov av att åka på de stora tävlingarna.

Egenavgifter

Alla simmare betalar sina egna startavgifter, även om man blir sjuk eller får förhinder att delta. Startavgifterna varierar, kostnaden/ start står i inbjudan till tävlingen.

Mat och logi

Beställs av klubben om detta erbjuds på plats. Denna kostnad kan vi inte alltid boka av när simmaren blir sjuk och kommer då debiteras simmaren. Ibland kan simmaren själv behöva ta med färdkost på vägen. Simmaren behöver alltid se till att eget "mellis" under tävlingspassen.

Transport

Sker enligt vår trafikpolicy. Ibland beställer US gemensam transport. Då förväntas simmaren åka den transporten. Om vi har beställt buss för gemensam transport är den beställd för antalet anmälda simmare. Då delas kostnaden på alla anmälda simmare.

Ibland får simmare samåka till tävlingar som är nära Uppsala, eller ta sig till tävlingen själv. Allt framgår i kallelsen.

I kallelsen står en ungefärlig kostnad. Den faktiska kostnaden faktureras efter tävlingen tillsammans med kostnaden för startavgifterna.

Om man blir sjuk och inte kan följa med så är det viktigt att genast ta kontakt med ansvarig tränare. Vi försöker alltid se om vi kan avboka mat och logi men det är inte så ofta det går och då måste man betala även för det som är beställt av mat, logi och transport.

US egna tävlingar

Poängsim, Jöns Svanberg 25 m och 50 m samt US-Open är US egna tävlingar. På dessa tävlar man gratis som US-simmare d v s klubben sponsrar genom att inte ta ut några startavgifter.

Förhinder

Om simmaren blir sjuk eller får förhinder så måste du meddela detta så fort som möjligt.

Tidspassning

Det är otroligt viktigt att passa tider. Om simmaren blir försenad till gemensam transport kan avresan försenas. Om simmaren kommer för sent till samlingen på tävlingsarenan kan det innebära att simmaren stryks från hela tävlingspasset, men kostnaden kvarstår.

US-kläder

På tävlingar tävlar alla i US badmössa. Vi har också på oss våra profilkläder, minimi en t-shirt. Vi har alltid på oss US- kläder på en prispall.


Föräldraengagemang

1. Målgrupp och Syfte

Målgrupp för detta dokument är i familjer (här avses även US Föräldraråd) som har barn som deltar i Upsala Simsällskaps (US) tävlingsverksamhet i simning. Som barn räknas i detta sammanhang de som är under 20 år och bor hos sina föräldrar.

För att US ska kunna verka som förening och utveckla barnen både i och utanför bassängen behövs många ideella insatser. För att lösa detta på ett bra och rättvist sätt har US tagit fram en policy, som beskriver vad som förväntas av föräldrar till barn som tävlingssimmar.

Syftet med detta dokument är att informera om denna policy.


2. Vad det innebär för barnet att delta i US tävlingsverksamhet

Precis som med annan idrott i organiserad form innebär deltagandet i US en hel del för ditt barn. Några av de viktigaste sakerna är:

 • Barnet deltar från första dagen i en mycket viktig gemenskap med tränare och med andra barn med samma intresse. Detta leder ofta till att vänskapsband utvecklas.
 • Barnet får viktig motion som behövs för att må bra och för att orka med skolarbetet. I simning tränas hela kroppen och simning är dessutom en sport som är skonsam mot kroppen i jämförelse med många andra idrotter.
 • Barnet får möjlighet att sätta upp mål, träna för att nå målen och mäta sig mot sig själv och andra barn. Detta sker dels i tävlingar som US själva arrangerar, dels i tävlingar som andra klubbar arrangerar och som US deltar i.
 • Via lagandan som finns i US växer barnet som människa och lär sig att förstå hur andra människor fungerar framför allt i grupp.

3. Vad det innebär att vara förälder till barn som deltar i US tävlingsverksamhet

Som förälder till barn som deltar i tävlingsverksamheten får man glädjen se sitt barn ha kul i och vid bassängkanten! Man får också tillgång till ett föräldranätverk och gemenskap med andra simmarföräldrar.

Tränarna ansvarar för barnens utveckling inom simningen, men som förälder har man en viktig roll genom att:

 • Uppmuntra och stödja sitt barn i dess strävan att nå framgång.
 • Hjälpa till med planering och koordinering av barnets aktiviteter.
 • Skjutsa till träningar/tävlingar.
 • Bidra med sitt engagemang i klubben, vilket är en förutsättning för klubbens verksamhet. Detta kan gå till på många olika sätt och beskrivs i detalj nedan.

4. Föräldraengagemang en förutsättning för överlevnad

Många av de aktiviteter som sker i klubben är helt beroende av ideella insatser. Hit hör exempelvis arbete i styrelse och kommitteer, jakt på externa sponsorer och insatser i samband med de tävlingar US anordnar.

4.1 Föräldraengagemang i marknadsföring

Extern marknadsföring av US är en mycket viktig del av verksamheten för att behålla/höja klubbens image och på så sätt direkt och indirekt bidra till klubbens ekonomi.

Direkt genom att t.ex. hitta sponsorer/företag som är villiga att göra kontantinsatser och/eller lämna andra bidrag i form av t.ex. priser på de tävlingar som US arrangerar.

Indirekt genom att synliggöra US och de tävlingar som US arrangerar för att dels locka lokala förmågor till US och dels locka andra simklubbar i landet att delta i de tävlingar US arrangerar.

4.2 Föräldraengagemang i samband med tävlingar

US arrangerar ett stort antal (10-15) tävlingar under ett verksamhetsår. Dessa är viktiga och utvecklande för barnen, ofta är det tävlingarna som stimulerar dem att lägga ned all den tid på simträning som de faktiskt gör.

Dessutom ger hemmatävlingar nödvändiga intäkter till klubben, eftersom de ger intäkter i form av startavgifter för deltagare från andra klubbar. En annan fördel är att US egna simmare deltar utan att betala anmälningsavgift. Därtill kommer att både US och simmarna sparar in kostnader för resa, kost och logi.

Liksom inom många andra ungdomsidrotter måste många av de uppgifter som hör ihop med tävlingar och resor utföras ideellt, annars skulle klubbens ekonomi snabbt gå under. Skillnaden mellan simningen och flertalet andra idrotter är att ANTALET ideella insatser är mycket högre. Det har att göra med verksamhetens art – för att barnen ska bedömas rättvist ska t.ex. varje individuell simmare ha en funktionär i båda ändar av bassängen när han eller hon simmar.

Därför: Förutom att det är roligt att hjälpa till (både socialt och praktiskt) i klubbens aktiviteter är det helt nödvändigt att alla föräldrar till barn som tävlar aktivt deltar för att barnen ska få bra förutsättningar för sin simning.

För att tydliggöra de ideella insatser som utförs av föräldrar och andra frivilliga kommer här en lista över de funktioner och uppgifter som utförs i samband med tävlingar i hemmabassäng

EXEMPEL: Arrangemang av Jöns Svanbergsimmet

Inför tävling:

 • "Rigga" tävlingsutrustning. Innebär någrä timmars arbete för 4-5 personer att sätta upp och installera datorer, tidtagningsanordningar, speakersystem mm.
 • Förbereda tävlingen t.ex. skriva inbjudan, ta fram startlistor, ordna priser mm. Ca 20 timmar.

Under tävling, per pass för tävling i 25 meters bassäng (för tävling i 50 meters bassäng):

 • Tävlingsledare: 1 st (1 st)
 • Starter: 1 st (1 st)
 • Bandomare: 1 - 2 st (4 st)
 • Tidtagare:6-8st(8–10st)
 • Vändningskontrollanter: 6 – 8 st (8 – 10 st)
 • Reserv: 2 st (2 st)
 • Speaker: 1 – 2 st (1 – 2 st)
 • Hantering av eltidsdatorer:1 st (1 – 2 st)
 • Hantering av tävlingsdator (Grodan): 1 st (1 st)
 • Kopiering: 1 st (1 st)
 • Tävlingsbyrå: (1 - 2 st)
 • Tävlingsläkare (endast SSF-arrangemang): 1 st
 • Dopingförkläde (endast SSF-arrangemang): 4 st

Efter tävling:

Nedmontering och undanplockning av utrustning

Om man undantar riggning/avriggning som kan göras av t.ex. tidtagare/vändningskontrollanter så behövs det minst 18 personer för att genomföra ETT tävlingspass på en mindre tävling och mellan 30 och 40 st på en stor tävling!


5. US policy med avseende på föräldraengagemang

För att få en rättvis fördelning av arbetsinsatserna och för att säkerställa att US har tillräckligt med funktionärer och aktiva i styrelse och kommittéer nu och i framtiden så lyder policyn kring föräldramedverkan enligt följande:

För att barnet ska få delta i tävlingsverksamheten så skall:

 • Varje föräldrapar ställa upp med 5 klubbinsatser/verksamhetsår för T2- och T3-grupper och 10 klubbinsatser/verksamhetsår från C-grupp och uppåt (för definition av klubbinsats se 5.1), oavsett antal tävlingsaktiva barn.
 • Respektive förälder själv ta ansvar för att vid eventuella förhinder ordna så att någon annan tjänstgör enligt upprättat schema.
 • Minst en förälder per familj genomgå funktionärsutbildning. Dessa är kostnadsfria och genomförs regelbundet av US.
 • För tävlingsaktiva simmare som fyllt 20 år behöver den aktive eller dess föräldrar bidra med 5 klubbinsatser per år.

Klubbinsatserna fördelas via kommittéerna eller kansliet inför varje termin. Alla ges möjlighet att frivilligt anmäla sig (först till kvarn gäller), därefter delas kvarvarande tillfällen ut. Tilldelad klubbinsats ansvarar den enskilde för. Byten inbördes mellan föräldrar kan göras och ansvaret för att klubbinsatsen blir utförd ligger hos den som ursprungligen fick klubbinsatsen tilldelad.

Eventuella undantag från ovanstående krav på klubbinsatser beviljas av styrelsen.

5.1 Vad är en klubbinsats

En klubbinsats är att:

 • Hjälpa till som funktionär under ett pass i tävlingsbyrån, sekretariat eller runt bassängen vid interna tävlingar.
 • Hjälpa till vid uppbyggnad eller nedmontering av tävlingsanläggning då speciella tillfällen för det anordnas i samband med större tävlingar.
 • Hjälpa till som funktionär under ett pass i tävlingsbyrån, sekretariat eller runt bassängen
 • vid externa tävlingar där US har ett åtagande att bidra med funktionärer.
 • Hjälpa till med fikaförsäljning vid ett tävlingspass eller baka minst två satser
 • kakor/bullar till ett tävlingspass på US förfrågan.
 • Hjälpa till med matlagning vid tävling eller läger på US förfrågan.
 • Hjälpa till som chaufför vid en resa till en tävling som ligger mer än 7 mil bort eller läger
 • på US förfrågan. Detta innebär att tur och retur är lika med en klubbinsats.
 • Hjälpa till som ledare vid tävlingar och läger på US förfrågan.
 • Någon annan uppgift som US styrelse bedömer vara likvärdig en klubbinsats.
 • Föräldrar som deltar i US styrelse- och kommittéarbete genom att närvara och aktivt delta vid protokollförda möten får för detta räkna 5 insatser/verksamhetstermin. Detsamma gäller för dem som är tränare eller simskolelärare.

5.2 Konsekvenser för familjer som inte genomför klubbinsatser i tillräcklig omfattning

Klubbens förhoppning är att avsnittet om föräldraengagemang i detta dokument tydligt påvisar behovet av ideella insatser för att US ska kunna fortsätta driva sin verksamhet.

Om någon familj inte är beredd att bidra med klubbinsatser enligt denna policy blir tyvärr konsekvensen att dessa barn inte fortsatt får delta i tävlingsverksamheten. Barnen kan däremot fortsätta att delta i träningsverksamheten i oförminskad omfattning.

Om simmaren blir sjuk eller får förhinder så måste du meddela detta så fort som möjligt.


Integritet

Integritetspolicy Upsala Simsällskap

Md webp.net gifmaker
Md simbutiken
Som medlem i US får du 10 % rabatt mot uppvisande av ditt digitala medlemskort. Nu får du också 10 % rabatt vid köp i webbutiken, erbjudandet finns på ditt digitala medlemskort.
Md myclub logo
Md puff samverkan rfsisuuppland 250 250
Md mssf
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub